Beter omgaan met persoonlijke en professionele dilemma's in organisaties

Lastige vraagstukken

Veel organisaties staan voor de uitdaging om de onderlinge samenwerking zo te organiseren dat dit recht doet aan de gezamenlijke doelstellingen en aan de individuele bijdrage van iedereen. Daarnaast zijn er regels, protocollen en procedures waar aan voldaan moet worden die extra werkdruk veroorzaken. Het gevolg is dat er  minder tijd en aandacht voor de klant of de cliënt overblijft.

Omgaan hiermee is echter wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuurders, managers en professionals. Dit veroorzaakt vaak lastige vraagstukken met persoonlijke en professionele dilemma’s, waarbij onderlinge verhoudingen onder druk staan.

Onze belofte

Met onze werkwijze maken wij deze vraagstukken en professionele dilemma's hanteerbaar. Wij doen dit door een proces zodanig te faciliteren dat we samen met de betrokkenen komen tot een weloverwogen, gezamenlijk gedragen afwegingskader.

We doen dat in werksessies met 6 – 12 personen door:

 • Het verkennen en benoemen van de dilemma’s.
 • Het verkennen van de onderlinge verhoudingen.
 • Het bespreken van casuïstiek.
 • Het bespreken en bepalen van afwegingskaders.

Werken met de magische driehoek

Wij zetten naast andere instrumenten en hulpmiddelen graag de magische driehoek in om tijdens het proces sneller tot inzicht te komen.

De magische driehoek is een ervaringsgericht instrument dat bestaat uit een speelveld met verschillende elementen die samen de unieke belevingswereld van de mens zichtbaar maken. Wij zetten de magische driehoek in om deelnemers spelenderwijs in contact te brengen met zelfsturing en eigenaarschap. Wij maken daarbij weerstand en behoeften voelbaar, bespreekbaar én bewust. Daarmee zorgen we voor een sterk en gezond fundament om effectief om te gaan met dilemma’s en daarmee samenhangende spanning in de onderlinge verhoudingen.

Wat kost het?

Gezien de intensiteit van onze begeleiding, doen wij de werksessies met 2 begeleiders.

Waardebepaling doen we op basis van een goede gezamenlijke voorbereiding van het traject dat we samen ingaan.
We hebben daarbij een richtlijn die een idee geeft van de mogelijke kosten:

 • Kennismakingssessie voor het verkennen van de behoefte: € 750,-
 • Inzichtsessies voor het bepalen van dilemma’s en de onderlinge verhoudingen : € 7.500,-
 • Uitwerkingssessies casuïstiek en afwegingskaders:  € 7.500,-
 • Overdracht werkwijze en instrumentarium (indien gewenst, zorgen wij voor een voorstel op maat)

De genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW en exclusief reis- en eventuele verblijfskosten.

Onderzoek de mogelijkheden!

Nodig ons uit op jouw plek, wij komen graag naar je toe! Maak daarvoor een afspraak met ons.

Melle Gerlofs
Luc Pieters

Onderzoek de mogelijkhedenNodig ons uit op jouw plek, wij komen graag naar je toe! Maak daarvoor een afspraak met ons.

 Vormgeven aan transitie, integratie van cultuur en veranderingstrajecten

Hoe speel je als organisatie of bedrijf in op de huidige maatschappelijke verschuivingen? Hoe zorg je voor een gezond rendement voor de organisatie en voor de medewerkers? Hoe houd je de noodzakelijke transitie in balans met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en de directe persoonlijke omgeving?

Wij gaan graag samen aan de slag met bestuurders en directies van organisaties om vorm te geven aan deze grote uitdagingen.

Dit vraagt om maatwerk.

Iedere organisatie is immers uniek in positionering, cultuur en verandervermogen.
Vandaar dat wij onze begeleidingstrajecten zorgvuldig afstemmen met betrokkenen in de organisatie en maximaal aansluiten op hun zelfoplossend vermogen en eigenaarschap.

Werken met de magische driehoek en het Transitievenster

We werken, naast andere instrumenten en hulpmiddelen,  graag met onze zelfontwikkelde ervaringsgerichte instrumenten.

Met behulp van  het Transitievenster  stellen we samen met de verantwoordelijken van de organisatie de  -nieuwe-  identiteit en de daarbij beoogde doelen voor de transitie vast.  En met  de magische driehoek  versnellen we het implementatieproces  en creëren we een breed draagvlak binnen de organisatie.

Het Transitievenster  biedt een praktisch canvas, waarmee op een gestructureerde manier de dialoog gevoerd wordt over de gewenste transitie en waarmee de resultaten daarvan op een handzame manier worden vastgelegd.

De magische driehoek  is een instrument dat bestaatuit een speelveld met verschillende elementen die samen de unieke belevingswereld van de mens zichtbaar maken.

Door de combinatie van de uitkomsten van het Transitievenster  en de impact van de magische driehoek  leren de betrokkenen samen te werken vanuit eigenheid en eigenaarschap en ontdekken zij zelf wat nodig is om iets in beweging te zetten of te veranderen binnen de beoogde transitie. Wij maken daarbij spelenderwijs weerstand, spanningen en behoeften voelbaar, bespreekbaar én bewust.  Daarmee zorgen we voor een sterk en gezond fundament voor de uitvoering van de transitie.

Onderzoek de mogelijkheden!

Nodig ons uit op jouw plek, wij komen graag naar je toe!

Maak daarvoor een afspraak met ons.

Melle Gerlofs
Luc Pieters

Onderzoek de mogelijkhedenNodig ons uit op jouw plek, wij komen graag naar je toe! Maak daarvoor een afspraak met ons.

Werken aan vertrouwen in teams

Waarom werken aan vertrouwen? 

De basis voor goed teamwerk is vertrouwen. Zonder vertrouwen stroomt het niet. Als er vertrouwen is, dan kun je samen werken. Samen werken aan het realiseren van de teamdoelen, de uitvoering en je als team verder ontwikkelen. Vertrouwen verbindt en brengt de samenwerking naar een hoger niveau. Daarmee komt een team tot betere prestaties.
Maar vertrouwen is kwetsbaar. Het bouwt met kleine stapjes op en kan snel omslaan waardoor relaties in het team onder druk komen te staan. “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard!”

Hoe is het gesteld met het vertrouwen in jouw team of organisatie?

Is vertrouwen een issue of wil je dit bespreekbaar maken binnen jouw team of organisatie? Wij bieden hiervoor een workshop van een dag, waarin inzichtelijk wordt hoe het op dit moment gesteld is met het vertrouwen in elkaar en de samenwerking.  We gaan deze dag in op de volgende vragen:

 • Hoe ervaren wij vertrouwen in ons team?
 • Hoe geeft een ieder, op zijn/haar eigen en unieke wijze, vorm aan vertrouwen?
 • Hoe uit zich dat in de onderlinge communicatie en de samenwerking?
 • En hoe zie je dat terug in de betrokkenheid bij het werk?

Onze werkwijze

Onze werkwijze is interactief en ervaringsgericht. We maken zichtbaar en bespreekbaar wat er speelt en werken toe naar een eerlijke, open uitwisseling. We nodigen teamleden uit om eigenaarschap te nemen over hun aandeel in het werken aan vertrouwen in het team. Door verschil te maken tussen de persoonlijke beleving, wensen en verwachtingen en die voor het team komt zowel de eigenheid van mensen naar voren als dat wat gemeenschappelijk is.

Wij zetten naast andere instrumenten en hulpmiddelen graag de magische driehoek in om het proces te versnellen.

Na de workshop is er een nagesprek. Indien nodig en gewenst kunnen wij een vervolgtraject op maat aanbieden voor het team en/of individuele teamleden.

Uitnodiging

Mocht er NU iets spelen op gebied van vertrouwen in jouw samenwerking, team of organisatie: nodig ons dan uit voor een vrijblijvend, verkennend en uiteraard vertrouwelijk gesprek. Daarmee doe je ons een plezier, want de praktijk is het ‘echte werk’, en het biedt jou een kans om een ander licht of perspectief te ontvangen op wat er speelt in jullie team of organisatie.

Neem hiervoor contact op met Luc Pieters of Petra Thissen.